<< Sadržaj

Knjiga primitaka i izdataka

Knjiga primitaka i izdataka je evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i izdacima u poreznom razdoblju.

Temeljno načelo evidentiranja primitaka i izdataka u knjizi KPI jest načelo blagajne, tj. primici odnosno izdaci od poslovnih događaja koji utječu na dohodak utvrđuju se tek nako primljenih uplata tj. obavljenih isplata.

Porezni obveznik dužan je u Knjizi primitaka i izdataka (ili drugim evidencijama) osigurati podatke o dnevnom gotovinskom prometu.

Unos podataka u Knjigu primitaka i izdataka mora se obaviti najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Obveznici poreza na dodanu vrijednost obvezni su unos podataka u Knjigu primitaka i izdataka obaviti u roku propisanom za uplatu poreza na dodanu vrijednost.

Obrtnik za svoje poslovanje vodi jednu Knjigu primitaka i izdataka bez obzira na broj poslovnih jedinica.

Prozor sa stavkama Knjige primitaka i izdataka

Osnovne funkcije

dodavanje, promjena i brisanje.

 

Ispis izvještaja

Može se odabrati između dva ponuđena izvještaja: Ispis poslovne godine i Ispis sadržaja sa ekrana.
Ispis poslovne godine ispisuje zakonom propisani KPI obrazac.
Ispis sadržaja sa ekrana služi za Vašu internu evidenciju kao pomoć u poslovanju da bi na papir ispisali točno one podatke koje vidite i na ekranu. Ako u tabličnom prikazu knjige KPI kliknete na zaglavlje kolone, podaci će se sortirati po toj koloni, a to će se zadržati i prilikom ispisa na papir.

 

Potraži

Zadavanje kriterija za pretraživanje. Može se zadati kriterij za ispis dokumenata za redne brojeve od - do i za datum dokumenta.

Primjer:
Ako unesete kriterij za pretraživanje kao što je prikazano na slici lijevo, na ekranu ćete dobiti popis svih dokumenta sa rednim brojevima manjim ili jednakom 100, a datumom većim ili jednakim 12.2.2007

 

Osvježi

Ako je osoba na drugom računalu promjenila neke podatke u Knjizi prometa možete osvježiti prikaz podataka na ekranu zato da bi promjene bile vidljive i na Vašem ekranu. To je lakše nego zatvoriti i opet otvoriti prozor.

 

Renumeriranje

Ako postoje "rupe" u rednim brojevima dokumenata zbog brisanja i dodavanja, dokumenti se mogu renumerirati tako da redni brojevi idu po datumima.

 

Ostalo

Otvori pridruženi račun: Ako je stavka u knjizi KPI kreirana prema računu (ako je na prozoru sa popisom računa odabrana opcija "Uskladi račun sa knjigom KPI"), onda se odabirom ove funkcije otvara prozor za uređivanje tog računa.

Otvori pridruženu stavku U-RA: Ako je stavka u knjizi KPI kreirana prema ulaznom računu i neke od knjiga U-RA, onda se odabirom ove funkcije otvara prozor za uređivanje tog ulaznog računa.

 

Prozor za uređivanje stavke Knjige primitaka i izdataka

Redni broj (stupac 1): Redni broj.

Datum (stupac 2): Datum primitaka i/ili izdataka. Računi (ulazni i izlazni) i svi ostali primici i izdaci se knjiže sa datumom kada su plaćeni.

Temeljnica (stupac 3): Broj temeljnice (oznaka dokumenta) ili brojevi temeljnica na osnovi kojih su izvršena knjiženja

Opis (stupac 4): Opis isprava (računi od - do, izvodi žiroračuna, preslike potvrdnica iz naplatnih uređaja, popisi čekova, zapisnici o izuzimanjima i ulaganjima, obračuni i drugo) na temelju kojih su sastavljene temeljnice.

 

Primici

Gotovina (stupac 5): Iznos primitaka u gotovini i čekovima.

Žiro-račun (stupac 6): Iznos primitaka putem žiroračuna

U naravi (stupac 7): Iznos primitaka u naravi, uslugama, izuzimanjima i drugih primitaka utvrđenih Zakonom i Pravilnikom.

Porez (stupac 8): orez na dodanu vrijednost sadržan u primicima.

Ukupno (stupac 9): Zbroj iznosa iz stupaca 5, 6 i 7 umanjen za iznos poreza na dodanu vrijednost iz stupca 8.

 

Izdaci

Gotovina (stupac 10): iznos izdataka u gotovu novcu.

Žiro-račun (stupac 11): Iznos izdataka izvršenih putem žiroračuna.

U naravi (stupac 12): Iznos ostalih izdataka u naravi uslugama, ulaganjima i drugih izdataka.

Porez (stupac 13): Porez na dodanu vrijednost sadržan u izdacima - plaćenim naknadama i danim dobrima i uslugama.

Izdaci iz članka 22. stavka 1. točke 1. i 5. Zakona o porezu na dohodak na koje se plaća porez na dodanu vrijednost (stupac 14):
    70% izdataka reprezentacije (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, izdataka za odmor, šport, rekreaciju i razonodu, izdataka za korištenje osobnih motornih vozila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i drugih sličnih izdataka)
    30% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća.

Ukupno (stupac 15): Ukupni porezno dopustivi izdaci - zbroj iznosa iz stupaca 10, 11 i 12, umanjen za iznos poreza na dodanu vrijednost sadržanog u izdacima iz stupca 13 i umanjen za izdatke iz članka 22. stavka 1. točke 1. i 5. Zakona iz stupca 14.