<< Sadržaj

Transfer podataka

Mehanizam koji omogučava da se na dva računala koja nisu međusobno direktno spojena nalaze isti podaci. Upotrebljava se u situacijama tipa:

Treba otić tri dana na teren sa laptopom i za to vrijeme ne postoji nikakava kuminikacija između laptopa i glavnog računala u firmi (osim možda e-mail). Na terenu će se napraviti 58 ponuda i/ili računa i unjet podatke za 194 nova partnera. Sve to na kraju treba prenjeti na glavno računalo i tako svaki tjedan tijekom 9 mjeseci u godini.

U program treba unjeti podatke za 66 partnera. To je puno posla pa bi bilo zgodno kada bi se to moglo napraviti doma uz televiziju i kuhanje ručka za sutra a podatke automatski prebaciti na računalo u firmi.

Prenošenje podataka vrijedi za: artikle, grupe artikala, partnere, profitne centre, račune, predračune, ponude, račune u pripremi i evidenciju hostinga.

 

Inicijalne radnje koje je potrebno napraviti prije nego se mogu počet prenositi podaci

Recimo da želite omogučiti razmjenu podataka između dva računala.
Na prvom računalu se nalazi instaliran program VMFakture u kojem se nalaze neki podaci.
Na drugom računalu je svježe instaliran program VMFakture.

 

Operacije koje se izvode na prvom računalu

Napravi se sigurnosna kopija sa podacima a na pitanje Da li želite napraviti kopiju datoteke sa podacima o firmi se odgovori NE.
Datoteka sa sigurnosnom kopijom se prenese na drugo računalo.
Iz menija se odabere stavka Udaljene lokacije te se otvori prozor za transfer podataka.
Postavi se kvačica potraj teksta Omogučen rad sa izdvojenim lokacijama.
U polje Identifikacijski broj ove lokacije se unese broj između 0 i 9.
Prozor se zatvori pritiskom na tipku ESC ili na gumb Zatvori.
Da se brojevi računa, predračuna i ponuda ne bi poklapali, potrebno je također odrediti i broj redni blagajne koji mora za svaku lokaciju biti različit. Broj blagajne se određuje u postavkama, polje Blagajna broj. Ako je broj blagajne različit od nule, broj blagajne će biti pridružen broju računa pa će, na primjer, račun br. 58 na blagajni 3 biti prikazan kao 3-58/2007.

 

Operacije koje se izvode na drugom računalu

Sigurnosan kopija sa prvog računala se učita odabirom stavke iz menija Povrat sigurnosne kopije. Nakon toga se na oba računala nalaze isti podaci.
Iz menija se odabere stavka Udaljene lokacije te se otvori prozor za transfer podataka.
Postavi se kvačica potraj teksta Omogučen rad sa izdvojenim lokacijama.
U polje Identifikacijski broj ove lokacije se unese broj između 0 i 9 koji je različit od tog broja na prvom računalu.
Prozor se zatvori pritiskom na tipku ESC ili gumb Zatvori.
U postavkama se upiše broj blagajne zato da se ne bi poklapali brojevi računa na različitim lokacijama.

VAŽNO: Na oba računala moraju biti drugačiji identifikacijski brojevi lokacija. Ako su na oba računala jednaki identifikacijski brojevi doči će do gubitka podataka prilikom prijenosa.

 

Dodavanje novog računala u postoječi sustav za razmjenu podataka

Na glavnom računalu se:
Napravi sigurnosna kopija koja se pošalje na novo računalo na način kako je prije opisano.
Otvori se prozor za prijenos podataka odabirom iz menija opcije Udaljene lokacije.
Na prozoru za prijenos podataka se pritisne gumb Dodaj novu lokaciju i unese identifikacijski broj nove lokacije.

Na novom računalu se:
Učita sigurnosna kopija koja je napravljena na glavnom računalu odabirom stavke iz menija Povrat sigurnosne kopije.
Otvori se prozor za prijenos podataka odabirom iz menija stavke Udaljene lokacije.
Stavi se kvačica pokraj teksta Omogučen rad sa izdvojenim lokacijama.
Unese se identifikacijski broj lokacije koji mora biti različit od identifikacijskih brojeva drugih lokacija.
Pritisne se gumb Inicijaliziraj ovu lokaciju.

 

Pravila koja treba obavezno poštivati

Svaka datoteka sa snimljenim podacima mora biti i učitana na drugom računalu. Ako se to ne napravi može doči će do gubitka podataka prilikom prijenosa (neki podaci neće biti preneseni na drugo računalo ili će biti obrisani).

Ako se datoteka sa snimljenim podacima za drugo računalo izgubi onda se ne može opet snimiti datoteka jer nova datoteka neće biti ista kao prethodna. U tom slučaju treba žurno kontaktirati autora programa da se vidi kako spriječiti gubitak podataka.

Razmjena podataka se mora uvjek obaviti na način da se prvo snime promjene a nakon toga se učitaju promjene sa drugog računala. Između snimanja i učitavanja promjena se ne smije bilo šta raditi na bazi podataka a svi prozori (osim glavnog prozora i prozora za transfer podataka) moraju biti zatvoreni. Na drugim računalima u mreži, ako postoje, ne smije biti pokrenut program VMFakture.

Prije nego se učitaju podaci sa drugog računala moraju se snimiti promjene koje se šalju na to računalo. Program neće dozvoliti da se učitaju podaci prije nego se napravi datoteka sa podacima za slanje.

Ako se podaci razmjenjuju između više od dva računala to treba napraviti tako da:
    Jedno računalo bude glavno računalo.
    Druga računala razmjenjuju podatke samo sa glavnim računalom.
    Ako treba sa jednog računala koje nije glavno poslati podatke na drugo računalo koje također nije glavno to se radi tako da se razmjene podaci između prvog računala i glavnog računala a nakon toga između drugog računala i glavnog računala.

 

Pravila po kojima se podaci usklađuju

Prenošenje podataka vrijedi za: artikle i grupe artikala, partnere, profitne centre, račune, predračuna, ponude, račune u pripremi i evidenciju hostinga.

Ako je na jednom računalu dodan dokument, on će biti prenesen na drugo računalo prilikom razmjene podataka.

Ako je na jednom računalu obrisan dokument i taj dokument postoji također na drugom računalu, prilikom razmjene podataka će taj dokument biti obrisan sa drugog računala.

Ako je na jednom računalu dokument promjenjen nakon zadnjeg slanja podataka a na drugom računalu taj isti dokument nije mijenjan, onda će se prilikom sljedećeg slanja podataka prenjeti promjene na drugo računalo.

Ako se isti dokument nalazi na dva računala i na oba računala je mijenjan nakon zadnjeg slanja, promjena koja je napravljena na računalu sa večim brojem poslovnice će biti izgubljena prilikom razmjene podataka a promjena sa računala koje ima manji broj poslovnice će biti prenesena na drugo računalo.

Ako se na oba računala nalazi partner, npr. "PARTNER 1", te se sa prvog računala taj partner obriše a na drugom računalu se doda hosting za partnera "PARTNER 1", prilikom razmjene podataka će biti obrisani i "PARTNER 1" i hosting za tog partnera.

 

Sigurnosna kopija

Nakon što se napravi razmjena podataka između dva računala, sve sigurnosne kopije koje su prije toga napravljene se ne smiju više upotrebljavati osim na način da se na oba računala vrate sigurnosne kopije koje su bile napravljene prije zadnje a nakon predzadnje razmjene podataka.

Zato je najbolje napraviti sigurnosnu kopiju podataka neposredno prije slanja podataka na drugo računalo.

 

PDV

Evidenciju PDV-a treba voditi na jednoj (glavnoj) lokaciji. Na ostalim lokacijama treba biti isključeno automatsko knjiženje PDV-a. Na glavnoj lokaciji automatsko knjiženje neka bude uključeno (ako želite da se računi automatski knjiže u PDV).

Nakon što se podaci prenesi sa neke lokacija ne glavnu lokaciju onda:
ako su na računima popunjena polja za PDV (knjiga I-RA i način knjiženja)
ako je na glavnoj lokaciji omogučeno automatsko knjiženje PDV-a
program će za svaki novi ili promjenjeni račun napraviti ili uskladiti odgovarajuču stavku u knjizi I-RA.

Stavke generirane u knjizi I-RA nakon toga vjerojatno neće imati redne brojeve koji odgovaraju datumima (osim ako nećete svaki dan raditi prijenos podataka) pa će biti potrebno, s vremena na vrijeme, napraviti renumeriranje stavki.

Ako je u pitanju obrt i ako su računi koji se prenose plaćeni, prilikom prijenosa na glavnu lokaciju će ti računi biti knjiženi u knjige I-RA te će program pitati za datum knjiženja, ali neće napisati za koji se račun to odnosi. To može biti problem ako su u pitanju računi za duži vremenski period. Zbog toga je potrebno evidenciju plaćenih računa voditi na glavnoj lokaciji.