<< Sadržaj

Pitanja i odgovori

Kako postaviti da se prilikom izrade novog račune ne otvara prozor za prijenos podataka iz drugog dokumenta?


Otvorite prozor za uređivanje računa.

Kliknite na gumb .

Odaberite opciju Prozor za prijenos podataka kod novog računa.

Odgoda plaćanja je inicijalno postavljena na 7 dana. Kako se to može promjeniti?


Otvorite prozor za uređivanje računa.

Kliknite na gumb .

Odaberite opciju Novi račun će imati odgodu plaćanja.


Unesite novu vrijednost za odgodu plaćanja.

Želim da mi poziv na broj računa počinje sa 02 a ponude sa 05. Kako to napraviti?


Otvorite prozor za uređivanje računa.

Kliknite na gumb .

Odaberite opciju Prefix u pozivu na broj.


Unesite 02.

Sve to ponovite na prozoru za uređivanje predračuna ili ponuda i tamo postavite neku drugu vrijednost.

Čemu služe one kvačice na prozoru za stavku računa, predračuna ili ponude?

Ako se nalazite u nekom polju i pritisnete tipku ENTER ili strelicu prema dolje, pomaknut ćete se u sljedeće polje. Ako želite da program neka polja preskaće maknite kvačicu pokraj imena tog polje. Npr. ako želite nakon polja Naziv skočiti odmah u polje Količina, maknite kvačice pokraj polja JMJ, PDV, Cijena...

Kako napisati devizni račun?

Devizni račun je kao i svaki drugi račun, ali ima unesen iznos tečaja te se može prikazati sa deviznim iznosima.

Devizni računi se pišu i pamte sa iznosima u kunama zato da bi se mogli zbrajati sa ostalim računima.

Program omogućuje da se iznosi za pojedine stavke unose i prikazuju u devizama. To se ostvaruje pritiskom na gumb koji je prikazan na slici desno. Na gumbu piše valuta u kojoj se prikazuju i unose iznosi. Pritiskom na gumb se valuta mijenja. Umjesto pritiskom na gumb, može se na tastaturi pritisnuti tipka F12.

U programu nije moguće unjeti paritet za valutu. Ako se koriste valute sa paritetom 100 (Japanski jen ili mađarska forinta), potrebno je unjeti 100 puta manji tečaj, tj. tečaj za jedan jen ili forintu.

Može se desiti da se račun ispostavi sa jednim tečajem, a prije nego račun bude plaćen da se tečaj promjeni. Zato program omogućuje promjenu iznosa tečaja na način da iznos u devizama ostane isti a iznos u kunama se promjeni. To se ostvaruje pritiskom na gumb nakon čega je potrebno unjeti novi tečaj.

Kako napraviti da se račun ispisuje sa veleprodajnim cijenama bez da svaki put moram taj način ispisa birati iz liste?

Na prozoru sa popisom računa se pritisne tipka
 
Odabere se stavka Uređivanje...

 
Pozicionirate se u 1. kolonu retka sa veleprodajnim računom i pritisnete tipku ENTER

 
Sada se pojavila kvačica koja znači da će se uvjek koristiti baš taj način ispisa računa.

Zatvorite prozor pritiskom na tipku ESC.

Pritisnite gumb da bi provjerili da je promjena prihvačena.

Kako podesiti da se način plaćanja automatski postavlja na novom računu?


Ako želite da na novom računu automatski bude postavljen neki način plaćanja, na prozoru za unos računa pritisnte gumb i odaberite stavku Novi račun će imati način plaćanja.

Koja je razlika između ponuđena dva načina izračuna popusta?


Ako se koristi zbrajanje popusta tada se iznos svakog pojedinog popusta računa na osnovnu cijenu.
Npr. cijena bez popusta je 100 kn a rabati 1 i 2 su 10%. Tada su iznoi prvog i drugog popusta 10kn, a ukupan popust je 20 kn.

Kod množenja popusta vrijede pravila:
Rabat 1 se računa na osnovnu cijenu.
Rabat 2 se računa na osnovnu cijenu umanjenu za rabat 1.
Rabat 3 se računa na osnovnu cijenu umanjenu za rabate 1 i 2.
Npr. cijena bez popusta je 100 kn a rabati 1 i 2 su 10%. Tada je iznos prvog rabata 10 kn. Osnovica za obračun 2. rabata je 100-10=90kn, pa je iznos 2. rabata 9 kn (10% od 90 kn). Ukupan rabat je 10 + 9 = 19kn.

Dodao sam sliku u zaglavlju dokumenta, ali se ne prikazuje. Gdje je greška?


Najčešći razlog zbog kojeg se ne prikazuje slika u zaglavlju dokumenta je taj da nije unesena željena veličina slike u cm. U poljima Širina i Visina moraju biti iznosi različiti od nule. Slično vrijedi i za sliku na dnu dokumenta.

Kako da u tablicama neke kolone maken a neke proširim?Pozicionirajte se sa mišem između dviju kolona tako da poprimi izgled kao na slici.
Pritisnite i držite lijevu tipku miša.
Pomičite miš lijevo-desno. Kada ste zadovoljni rezultatom pustite lijevu tipku miša. Na taj način možete neke kolone skroz smanjiti a druge proširiti.

Da li se podaci u tablicama mogu sortirati po nekoj koloni?


U večini tablica se podaci mogu sortirati po kolonama tako da se pritisne lijevom tipkom miša na zaglavlje kolone.

Izlazak iz polja Opis na stavkama računa, predračuna i ponuda.


Iz polja Opis koje se nalazi na stavkama računa, predračuna i ponuda se ne može iziči pritiskom na tipku ENTER ili strelice gore, dolje. Potrebno je pritisnuti tipku TAB koja se nalazi lijevo od tipke Q. Na tastaturi je ta tipka obično označena strelicama lijevo-desno.