<< Sadržaj

Ponude

Prozor sa popisom ponuda

Omogučava rad sa ponudama - kreiranje, brisanje, mijenjanje, pretraživanje ili ispis na printer.

Novo

Kreiranje nove ponude.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku INSERT

Promjena

Promjena odabrane ponude.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku ENTER

Obriši

Brisanje odabrane ponude.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku DEL

Ispis

Ispis ponude na printer.
Ako želite drugačiji ispis ponude pritisnite gumb i odaberite željeni način ispisa među ponuđenim opcijama.

Prikaži

Prikazuje na ekranu ponudu u obliku kako će izgledati kada se isprinta.
Ako želite drugačiji ispis ponude pritisnite gumb i odaberite željeni način ispisa među ponuđenim opcijama.Potraži

Zadavanje kriterija za prikaz ponuda.

Blagajna - broj blagajne za koju želite ispisati ponude.

Datum izrade ponude - može se zadati interval od do pa će biti prikazani samo ponude koje su kreirane unutar zadanih datuma.

Porezni broj kupca - zadaje se početak poreznog broja kupca. Ako se napiše 1234 onda će biti prikazane ponude svim kupcima kojima porezni broj počinje sa 1234.

Naziv kupca - zadaje se početak naziva kupca. Ako se napiše Trgovina onda će biti prikazane ponude svim kupcima kojima naziv počinje sa Trgovina.

Vrijedi do - može se zadati interval od datuma do datuma pa će biti prikazani samo one ponude kojima se datum do kada vrijede nalazi unutar zadanih datuma.

Datum isporuke - može se zadati interval od datuma do datuma pa će biti prikazani samo one ponude kojima se datum isporuke nalazi unutar zadanih datuma.

Iznos ponude - Mogu se zadati minimalni i maksimalni iznosi pa će biti prikazani samo one ponude kojima se iznosi nalaze unutar zadanih granica.

Plaćeno - Mogu se unjet vrijednosti DA ili NE. Ako se unese DA biti će prikazane samo plaćene ponude, a ako se unese NE biti će prikazane samo ponude koji nisu plaćene.

Kasni - Mogu se unjet vrijednosti DA ili NE. Ako se unese DA biti će prikazane samo ponude koj kasne sa naplatom/nisu realizirane (to su one ponude koje nisu plaćene do datuma do kada vrijede), a ako se unese NE onda će biti prikazani one ponude koje ne kasne sa naplatom (plaćene su do datuma do kada vrijede ili nisu još plaćene ali rok nije prošao).

Profitni centar - Odabire se profitni centar pa će biti prikazani samo one ponude kojima je pridružen odabrani profitni centar.Plaćeno

Promjena oznake plaćeno-nije plaćeno. Plaćene ponude su prikazane zelenom bojom, a ponude koje kasne sa naplatom (nisu realizirane) su označene sivo. Te boje se mogu promjenit u postavkama programa.

Ostalo

Učitaj iz datoteke - Učitava u program ponudu koja je prethodno snimljena u datoteku.

Spremi u datoteku - Snima ponudu u datoteku.


Dodatne oznake dokumenta - Otvara prozor za uređivanje dodatni oznaka dokumenta. Dodatna oznaka se sastoji od proizvoljnog cijelog broja, opisa i boje. Nakon što se dodatne oznake definiraju, svakom računu, predračunu ili ponudi se može pridružiti neka dodatna oznaka koja će biti prikazana u prozoru sa tabličnim prikazom. Značenje dodatnih oznaka određujete sami u skladu sa vlastitim potrebama.

Postavi dodatnu oznaku - Postavljanje ili brisanje dodatne oznake na odabranom dokumentu.


 

Prozor za uređivanje ponuda

Broj

Redni broj ponude

Datum

Datum ponude

Odgoda

Broj dana odgode plaćanja (razlika između datuma ponude i dospijeća).

Vrijedi do

Datum do kada vrijedi ponuda

Isporuka

Datum isporuke

Prof. cent.

Profitni centar

Napomena

Tekst koji će biti prikazan na kraju ponude

Poziv na broj

Poziv na broj odobrenja.

Način plaćanja

Dozvoljeno je unjeti proizvoljan tekst. Program će zapamtiti sve unesene načine plaćanja pa će ih sljedeći put ponuditi za brži unos.

Tečaj

Za kunske ponude je tečaj uvjek 1, a za devizne je različit od 1. Za devizne ponude se pamte kunski iznosi, ali se mogu unositi i prikazivati sa deviznim iznosima.

Partner

Podaci o kupcu se mogu dohvačati iz šifarnika partnera, ali se također mogu pisati ponude za kupce koji se ne nalaze u šifarniku. Ako za nekog kupca prvi put pišete ponudu i želite ga dodati u šifarnik partnera, možete prvo na ponudu unjeti sve podatke o njemu i onda pritiskom na CTRL-F4 dodati ga u šifarnik partnera.
Porezni broj
Naziv
Grad
Ulica
n/r - Ima kontakt osobe kojoj je namjenjena ponuda (ako ponudu šaljete nekoj većoj firmi i želite da stigne do prave osoba). Program ima mogučnost dodavanja proizvoljnih polja u šifarnik partnera. Ako se doda polje naziva "Kontakt" u njega je moguće zapisati ime jedne ili više kontakt osoba. Imena osoba moraju biti odvojena sa točka-zarezom. Program će u polju n/r ponuditi popis svih tih osoba. Pritiskom na gumb + će se u taj popis dodati nova osoba.

Rabati

Rabat 1, 2 ili 3 - Iznosi rabata koji će inicijalno biti postavljeni na novu stavku.
Postavi - Postavlja sva tri rabata na sve stavke.
Postavi rabat 1, 2 ili 3 - Postavlja odabrani rabat na sve stavke.
Dodaj rabat - Promjena rabata na svim stavkama za zadani postotni iznos.
Postotna promjena cijena - Postotna promjena cijena svih stavaka bez promjene rabata.

Postavke

Nova ponuda će imati odgodu plaćanja - Odabir dana odgode plaćanja koji će inicijalno biti postavljen prilikom izrade novoe ponude

Nova ponuda će imati isporuku u roku od - Odabir broja dana za isporuku koji će biti postavljen prilikom izrade nove ponude

Nova ponuda će imati način plaćanja - Odabir načina plaćanja koji će biti inicijalno biti postavljen na novoj ponudi

Prefix u pozivu na broj - Ako želite da se poziv na broj ponude razlikuje od poziva na broj računa i predračuna ovdje možete odabrati željeni prefix koji će biti dodan pozivu na broj prije broja ponude.

Način izračuna popusta
   Zbrajanje popusta - Kod zbrajanja popusta je ukupni popust u postocima jedan zbroju pojedinih popusta u postocima, tj. ako su popusti 5%, 10% i 15% onda je ukupni popust jedna 5+10+15=30%

   Množenje popusta - Kod množenja popusta se uzme osnovna cijena i umanji se za prvi popust. Zatim se ta cijena umanji za drugi popust i tako dobivena cijena ne umanjiza treči popust. Npr, ako su popusti 5%, 10% i 15% a osnovna cijena je 100 kn imamo:
Iznos 1. popusta je 100 kn * 5% = 5 kn, a iznos cijene umanjene za 1. popust je 95 kn.
Iznos 2. popusta je 95 kn * 10% = 9,5 kn, a iznos cijene umanjene za 2. popust je 95-9,5=85,5 kn.
Iznos 3. popusta je 85,5 kn * 15% = 12,825 kn, a iznos cijene umanjene za 3. popust je 85,5-12,825=72,675 kn.
Konačna cijena je 72,675 kn a ukupan iznos popusta je 27,325%.

Način obračuna popusta koji se ovdje odabere odnosi se na sve račune, predračune i ponude.

 

Uređivanje stavki

Šifra i naziv

Šifra i naziv artikla. U ova polja možete upisivati podatke o artiklima koji se nalaze u cjeniku kao, ali također možete slobodno upisivati podatke o artiklima koji se ne nalaze u cjeniku. Kako upisujete šifru ili naziv artikla iz padajuće liste vam se nudi popis artikala iz cjenika. Da bi odabrali artikal iz ponuđene liste pritisnite strelicu prema dolje. Nakon što se odabrali artikal, pritiskom na tipku ENTER potvrdite unos i padajuća lista će se zatvoriti. U trenutku kada odaberete neki artikal sa liste, podaci (JMJ, PDV, cijena i opis) će se kopirati iz cjenika u ovaj prozor.

JMJ

Jedinica mjere

PDV

Stopa PDV-a

Cijena

Jedinična cijena bez PDV-a (lijeva kućica) i sa PDV-om (desna kućica). Ako ste u poljima Šifra ili Naziv odabrali artikal iz cjenika onda se u ovim poljima već nalazi cijena iz cjenika. Ove cijene možete i ručno mijenjati pa će se i ukupan iznos automatski promjeniti.

Rabat 1, 2 i 3

Iznos pojedinih rabata u postocima.

Količina

Ukupno

Ukupan iznos stavke sa i bez PDV-a

Polja za unos

Možda bi htjeli dok unosite stavku da program neka polja preskače i da se, na primjer, nakon što unesete šifru i naziv pritiskom na tipku ENTER odmah pozicionirate na polju Količina. Da bi to postigli, za onda polja koja želite preskočiti maknite odgovarajuću kvačicu.


Kunski/devizni iznosi

Gumb koji se pojavljuje na deviznim dokumentima (računima, predračunima i ponudama koje imaju unesen tečaj i oznaku valute) a služi za odabir rada sa kunskim ili deviznim iznosima. Premda se svi devizni dokumenti pamete sa kunskim iznosima, ako želite u pojedine stavke unositi devizne iznose to možete napraviti pritiskom na ovaj gumb. Tekst na gumbu pokazuje valutu u kojima su prikazani iznosi u poljima na ekranu.

Opis

Proizvoljno dugačak opis stavke koji može sadržavati tekst u raznim fontovima i bojama. To je zgodan način da detaljnije opišete stavke koje su uključene u cijenu, da detaljno elaborirate detalje neke ponude i slično.

Na slici desno se nalazi primjer ponude sa dugačkim opisom stavke.