<< Sadržaj

RAČUNI U PRIPREMI


Račun u pripremi je dokument u kojem bilježite podatke na temelju kojih ćete kasnije napraviti račun. Npr. ako ćete za nekog kupca napraviti 50 različitih zadataka i prodat mu 30 različitih stvari u sljedećih mjesec dana, a još ne znate šta će točno sve to biti, onda to možete evientirati kroz Račun u pripremi, a na kraju posla ili razdoblja, napravite račun.


 
 


Iz Računa u pripremi se radi račun pritiskom na gumb Račun


 
 


Ako imate više Računa u pripremi za istog kupca u nekom razdoblju, možete ih sve zbrojti na jedan račun funkcijom Grupiranje na jedan račun


 
 


Račun u pripremi se može isprintati u obliku otpremnice, ali broj otpremnice će biti jednak serijskom broju dokumenta koji se inerno vodi unutar programa.Prozor za uređivanje računa u pripremi

Datum

Datum računa - nakon što od računa u pripremi napravite račun, račun će imati baš taj datum.

Odgoda

Broj dana odgode plaćanja (razlika između datuma računa i dospijeća).

Dospijeće

Datum plaćanja - Račun napravljen od računa u priremi će imati isti datim dospijeća.

Napomena

Tekst koji će biti prikazan na kraju računa

Prof. cent.

Profitni centar

Kupac

Podaci o kupcu se mogu dohvačati iz šifarnika partnera, ali se također mogu pisati računi za kupce koji se ne nalaze u šifarniku. Ako za nekog kupca prvi put pišete račun i želite ga dodati u šifarnik partnera, možete prvo na račun unjeti sve podatke o njemu i onda pritiskom na CTRL-F4 dodati ga u šifarnik partnera.
Porezni broj
Naziv
Grad
Ulica

Rabati

Rabat 1, 2 ili 3 - Iznosi rabata koji će inicijalno biti postavljeni na novu stavku.
Postavi - Postavlja sva tri rabata na sve stavke.
Postavi rabat 1, 2 ili 3 - Postavlja odabrani rabat na sve stavke.
Dodaj rabat - Promjena rabata na svim stavkama za zadani postotni iznos.
Postotna promjena cijena - Postotna promjena cijena svih stavaka bez promjene rabata.

 

Uređivanje stavki

Šifra i naziv

Šifra i naziv artikla. U ova polja možete upisivati podatke o artiklima koji se nalaze u cjeniku kao, ali također možete slobodno upisivati podatke o artiklima koji se ne nalaze u cjeniku. Kako upisujete šifru ili naziv artikla iz padajuće liste vam se nudi popis artikala iz cjenika. Da bi odabrali artikal iz ponuđene liste pritisnite strelicu prema dolje. Nakon što se odabrali artikal, pritiskom na tipku ENTER potvrdite unos i padajuća lista će se zatvoriti. U trenutku kada odaberete neki artikal sa liste, podaci (JMJ, PDV, cijena i opis) će se kopirati iz cjenika u ovaj prozor.

JMJ

Jedinica mjere

PDV

Stopa PDV-a

Cijena

Jedinična cijena bez PDV-a (lijeva kućica) i sa PDV-om (desna kućica). Ako ste u poljima Šifra ili Naziv odabrali artikal iz cjenika onda se u ovim poljima već nalazi cijena iz cjenika. Ove cijene možete i ručno mijenjati pa će se i ukupan iznos automatski promjeniti.

Rabat 1, 2 i 3

Iznos pojedinih rabata u postocima.

Količina

Ukupno

Ukupan iznos stavke sa i bez PDV-a

Polja za unos

Možda bi htjeli dok unosite stavku da program neka polja preskače i da se, na primjer, nakon što unesete šifru i naziv pritiskom na tipku ENTER odmah pozicionirate na polju Količina. Da bi to postigli, za onda polja koja želite preskočiti maknite odgovarajuću kvačicu.

Kunski/devizni iznosi

Gumb koji se pojavljuje na deviznim dokumentima (računima, predračunima i ponudama koje imaju unesen tečaj i oznaku valute) a služi za odabir rada sa kunskim ili deviznim iznosima. Premda se svi devizni dokumenti pamete sa kunskim iznosima, ako želite u pojedine stavke unositi devizne iznose to možete napraviti pritiskom na ovaj gumb. Tekst na gumbu pokazuje valutu u kojima su prikazani iznosi u poljima na ekranu.

Opis

Proizvoljno dugačak opis stavke koji može sadržavati tekst u raznim fontovima i bojama. To je zgodan način da detaljnije opišete stavke koje su uključene u cijenu, da detaljno elaborirate detalje neke ponude i slično.

Na slici desno se nalazi primjer ponude sa dugačkim opisom stavke.