<< Sadržaj

Cjenik

Prozor sa popisom artikala

Između tablica sa popisom artikala i grupa artikala se možete prebacivati tipkama lijevo i desno.

Dodaj grupu artikala

Prije nego počnete upisivati artikle morate definirati barem jednu grupu artikala.

Promjeni naziv grupi artikala

Otvara prozor za uređivanje grupe artikala (tj. promjenu naziva grupe).

Obriši grupu artikala

Ako obrišet grupu obrisat ćete i sve artikle u njoj.

Novo

Dodavanje novog artikla u odabranu grupu.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku INSERT

Promjena

Promjena odabranog artikla.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku ENTER

Obriši

Brisanje odabranog artikla.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku DEL

Ispis

Ispis cjenika na printer.
Ako želite drugačiji ispis cjenika pritisnite gumb i odaberite željeni način ispisa među ponuđenim opcijama.

Prikaži

Prikazuje na ekranu cjenik u obliku kako će izgledati kada se isprinta.
Ako želite drugačiji ispis cjenika pritisnite gumb i odaberite željeni način ispisa među ponuđenim opcijama.


Potraži

Zadavanje kriterija za prikaz artikala.

Šifra - zadaje se početak šifre artikla. Ako se napiše 1234 onda će biti prikazani artikli kojima šifra počinje sa 1234.

Naziv - zadaje se početak naziva artikla. Ako se napiše Pivo onda će biti prikazani artikli kojima naziv počinje sa Pivo.

JMJ - jedinica mjere

Cijena bez PDV - cijena bez PDV-a u rasponu od-do.

PDV - stopa PDV-a

Cijena sa PDV - cijena sa PDV-om u rasponu od-do.


 


Prozor za uređivanje grupe

Omogućuje promjenu naziva grupe artikala. Naziv može imati dužinu do 255 znakova.

 


Prozor za uređivanje artikla

Grupa

Grupa u kojoj se nalazi odabrani artikal. Promjenom grupe možete prebaciti artikal iz jedne grupe u drugu

Šifra

Šifra artikla

Naziv

Naziv artikla. Inicijalno je maksimalna dužina naziva ograničena na 50 znakova. To možete promjeniti ako iz menija odaberete Alati->Maksimalna dužina->Naziv artikla

Jedinica mjere

PDV

Stopa PDV-a

Nabavna cijena

Nabavna cijena se automatski određuje kroz skladišne dokumente. Dio programa za rad sa skladištima još nije gotov.

Cijena bez poreza

Cijena bez PDV-a. Ako ovdje unesete neku vrijednost automatski će se promjeniti cijna sa PDV-om.

Cijena sa porezom

Cijena bez PDV-a. Ako ovdje unesete neku vrijednost automatski će se promjeniti cijena bez PDV-a.

Slike

Slike artikla. Svakom artiklu možete pridružiti proizvoljan broj slika. Momentalno se te slike ne upotrebljavaju u programu, ali jednog dana će postojati mogućnost da se izradi cjenik sa slikama i da se te slike pošalju na web stranice.

HTMl opis

HTMl opis artikala se momentalno ne upotrebljava bilo gdje u programu, ali jednog dana će postojati mogućnost automatske izrade cjenika na internetu u kojem će se nalaziti opisi artikala koje tu unesete.

Tekstualni opis

Tekstualni opis je dodatni opis artikla koji će biti prikazan prilikom ispisa cjenika. Tekstualni opis se također kopira u stavke računa, predračuna i ponuda.

Dodatna polja

Ako iz menija odaberete Alati->Dodatna polja za artikle možete definirati dodatna polja u koja možete upisivati neke podatke za pojedine artikle koji su vama bitni u poslovanju.